Výzva 2019

VYHLÁSENIE
24. ROČNÍKA
CENY
OSKÁRA
ČEPANA
2019

Nadácia – Centrum súčasného umenia
vyhlasuje 24. ročník súťaže Cena Oskára Čepana.


Prihlášky do 31. 03. 2019.

Nadácia – Centrum súčasného umenia (ďalej N-CSU) a platforma na podporu umenia Collective vyhlasujú otvorenú výzvu na prihlášky do Ceny Oskára Čepana 2019 pre umelcov do veku 40 rokov. Možnosť prihlásiť sa bude sprístupnená od štvrtku, 31. 1. 2019 a termín uzávierky je nedeľa, 31. 3. 2019.

Miesto a termín konania výstavy finalistov Ceny Oskára Čepana 2019:
Východoslovenská galéria Košice
november 2019 – január 2020

 Porota v medzinárodnom zložení je zatiaľ predmetom jednania a po potvrdení účasti jednotlivých oslovených členov zverejní N-CSU jej finálnu podobu. Z minulého ročníka v nej opakovane zasadnú Rainer Fuchs, šéfkurátor mumok (Viedeň) a umelecká historička a kurátorka Lora Sariaslan(Amsterdam), zatiaľ potvrdenými novými členmi sú vizuálny umelec Jaro Varga(Praha) a riaditeľka projektu Artyčok.TV, kurátorka a pedagogička Vjera Borozan(Praha).

Ocenenie pre laureáta/laureátku 24. ročníka:

 • dvojmesačnýrezidenčný pobyt v New Yorku, v spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited
 • finančná odmena vo výške 3 000 eur
 • samostatná výstava
 • podpora N-CSU pri zaistení ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku a v zahraničí

Finalistom je po výbere porotou do finále poukázaná čiastka 3 000 eur na realizáciu diela na výstavu finalistov vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Dielo, ktorým sa finalista/finalistka bude na výstave prezentovať, môže byť celkom novým výstupom autora, ale aj dielom starším, na ktorom autor pracuje dlhšie, ktorého vznik je v procese, alebo spojením starších a novších prác.

Prihlasujúci sa umelci/umelkyne sú povinní/povinné sa pred prihlásením do súťaže oboznámiť so štatútom Ceny Oskára Čepana.

Tlačová správa na stiahnutie:
download

Kritériá výberu:

Porota vyberie štyroch finalistov na základe:
– portfólia prác, dokladujúceho práce minimálne za obdobie posledných troch rokov
– autorského stanoviska
– životopisu / CV

 

Kde a ako sa prihlásiť:
www.works.io/organizations/cena-oskara-cepana

 • najskôr si prihlasujúci sa/prihlasujúca sa zdarma vytvorí profil v portáli works.io alebo, ak už je registrovaný/registrovaná, svoj profil aktualizuje
 • následne sa vráti na stránku a podá svoju prihlášku

Portfólio:

 • ukážka prác za posledné obdobie(maximálny počet prác je 20, minimálny 3)
 • popisky k obrázkom (uvádzať v slovenčine aj angličtine)
 • videopráce via Youtube/Vimeo
 • jednotlivé práce je potrebné nahrávať samostatne, ako works
 • ku každej práci je možné nahrať maximálne 3 obrázky (slides)
 • vytváranie sérií (series) nie je nutné – všetky práce je možné nahrať do jednej série stále ako samostatné works; rozdelenie diel podľa sérií však napomáha lepšej orientácii, napríklad podľa dátumu vzniku

Autorské stanovisko:

autorský komentár k tvorbe (vyžaduje sa v slovenskom aj anglickom jazyku)

Životopis/CV:

rok narodenia/štúdium/samostatné výstavy/ocenenia/rezidencie/realizácie
(vyžaduje sa v slovenskom aj anglickom jazyku)

*
Vzhľadom k medzinárodnému zloženiu poroty je žiadané uvádzať VŠETKY TEXTY v slovenskom aj anglickom jazyku.

Prihlásený profil a portfólio je možné priebežne upravovať a dopĺňať až do termínu uzavretia prihlášok.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:
31. marec 2019, do polnoci.

 

V prípade potreby konzultácie kontaktujte:

Mail: info@oskarcepan.sk
Kontaktná osoba: Lucia Gavulová (riaditeľka N-CSU) –telefón: +421 907 287 006
Adresa: OD Dunaj II., Nám. SNP 30, 811 01, Bratislava 1

Štatút Ceny Oskára Čepana 2019

 

Podmienky udeľovania Ceny:

 1. Súťaž je určená mladým umelcom/umelkyniam žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky. Slovenské štátne občianstvo nie je podmienkou.
 2. Vek uchádzačov nesmie do 31. decembra kalendárneho roku prekročiť hranicu 40 rokov. Ocenenie je primárne určené mladým umelcom/umelkyniam, pre ktorých môže cena znamenať posun v ich umeleckom pôsobení.
 3. Cena nie je určená študentom. Uchádzači musia mať ukončené štúdiumdo 31. decembra prechádzajúceho roku a mať zrealizované aspoň 3 výstavy vlastnej tvorby. Prebiehajúce štúdium v doktorandskom stupni však nie je prekážkou.
 4. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného vizuálneho umenia.
 5. Do súťaže sa môžu autori/autorky prihlásiť sami prostredníctvomportálu works.io. Prihláška musí obsahovať všetky povinné prílohy: portfólio s dostatočnou dokumentáciou tvorby (min. 3 rôzne diela, maximálne 20), zoznamom verejných prezentácii tvorby (výstavy), autorským stanoviskom a profesijným životopisom. Porota má právo vyžiadať si od autorov/autoriek dodatočne ďalšiu dokumentáciu. Prihláška musí byť podaná do dňa, ktorý je uvedený v oficiálnej výzve a tlačovej správe. Vo výnimočných prípadoch je možné spôsob podania prihlášky konzultovať s organizátormi.
 6. Cena sa vyhlasuje každoročne. O udelení Ceny Oskára Čepana rozhoduje nezávislá medzinárodná odborná porotazložená z relevantných teoretikov, kurátorov, pedagógov a umelcov pôsobiacich v oblasti súčasného vizuálneho umenia. Porotu menuje Nadácia – Centrum súčasného umenia. V záujme sledovania kontinuity sú členovia poroty menovaní na obdobie dvoch rokov. Počet členov komisie sa pohybuje v rozpätí od 5 do 7. Nadácia – Centrum súčasného umenia neovplyvňuje rozhodovanie poroty, ani sa nezúčastňuje hlasovania. Definitívne zloženie poroty Ceny Oskára Čepana je zverejnené na webovej stránke súťaže.
 7. Po uzavretí prihlášok do súťaže prebehne prvé zasadanie komisie, na ktorom komisia hlasovaním vyberie štyroch finalistov. Vybraní finalisti budú organizátormi kontaktovaní najneskôr do týždňa od rozhodnutia komisie. Mená finalistov budú zverejnené na webovej stránke súťaže, prostredníctvom sociálnych sietí a tlačovej správy, ktorá bude rozoslaná do médií.
 8. Finalisti získavajú možnosť prezentovať svoje diela na spoločnej výstaves finančným príspevkom odsúhlaseným a aktualizovaným pre ten ktorý rok (3 000 eur), preplatenými cestovnými nákladmi a zabezpečením ubytovania v prípade, že finalista nepochádza z mesta, v ktorom prebieha výstava aktuálneho ročníka. Nadácia – Centrum súčasného umenia poskytne kurátora/kurátorku pre spoločnú výstavu finalistov v adekvátnom výstavnom priestore. Na výstave budú akceptované nové diela, ako aj diela, na ktorých autor/autorka dlhšie pracuje, alebo nové diela v kombinácii so staršími dielami. Miesto konania a trvanie výstavy oznámi Nadácia – Centrum súčasného umenia vo Výzve COČ aktuálneho ročníka. Autori/autorky sú si vedomí, že ak sa stanú finalistami súťaže, zaväzujú sa k účasti na príprave výstavy a na sprievodných aktivitách, smerujúcich k prezentácii a informovanosti odbornej aj širokej verejnosti o priebehu celého projektu (napr. komentovaných prehliadkach, worshopoch, diskusiách a podobne). Napokon sa zaväzujú zúčastniť slávnostného ceremoniálu.
 9. Porota na svojom druhom zasadnutí, ktoré sa bude konať v priebehu výstavy finalistov COČ, rozhodne o laureátovi/laureátke Cenyv príslušnom roku. Zverejnenie laureáta/laureátky Ceny sa uskutoční na slávnostnom ceremoniáli. Nadácia – Centrum súčasného umenia vydá pri tejto príležitosti tlačovú správu a udalosť mediálne spropaguje. Nadácia – Centrum súčasného umenia si vyhradzuje právo Cenu neudeliť v prípade nerešpektovania tohto štatútu.
 10. Laureát/laureátka Ceny Oskára Čepana získava finančnú odmenu3 000 eur, dvojmesačný rezidenčný pobytv Residency Unlimited (RU) v New Yorku (marec – apríl) a samostatnú výstavu. V rámci rezidencie bude mať zabezpečený finančný príspevok na stravu (2 000 USD), letenky a letiskové poplatky, prepravu z/do letiska, zdieľané pracovné priestory a samostatné ubytovanie v zdieľanom byte. RU neponúka klasický priestor na tvorbu v ateliéri, pretože hlavným účelom pobytu je networking a profesionálny rozvoj umelca. RU ponúka prezentácie pred významnými galeristami a kurátormi, organizuje terénne návštevy po ateliéroch a súkromných galériách a víťazovi pomáha spoznať Newyorskú kultúrnu scénu. Na záver pobytu je od umelca očakávaná verejná prezentácia jeho práce.
 11. Prostredníctvom rezidencie získava laureát cenné zahraničné kontakty. Preto, aby mohol naplno využívať tieto možnosti, musí mať aspoň základnú znalosť angličtiny.
 12. Laureát/laureátka získava možnosť zorganizovania samostatnej prezentácie svojej tvorby (formou výstavy, publikácie) po návrate z rezidenčného pobytu (maximálne dva roky odo dňa vyhlásenia výsledkov).
 13. Prihlásenie umeleckých dvojíc, zoskupení alebo kolektívov je akceptované. Vzhľadom na limitované finančné prostriedky a priestory partnera však môže rezidenciu v NYC absolvovať iba jeden z členov, ktorého si dvojica alebo zoskupenie samostatne určí.
 14. O cenu sa autori a autorky môžu uchádzať opakovane, ale udelenie ceny je jednorazové. Takže prihlásiť opakovane sa nemôžu len víťazi predchádzajúcich ročníkov COČ, alebo inej ceny zo siete YVAA – Young Visual Artists Awards.

Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia.

Spoluorganizátor: Collective, Východoslovenská galéria Košice

 

 

Partner: J&T Banka

Partneri: Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards, works.io