Finalisti 2018

Dvadsiaty tretí ročník súťaže pre slovenských vizuálnych umelcov do 40 rokov Cena Oskára Čepana má svojich finalistov. Sú nimi LUCIE MIČÍKOVÁ (1986), ADAM NOVOTA (1984), EMÍLIA RIGOVÁ (1980) a BORIS SIRKA (1981). Súťaž organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia a privátna platforma na podporu umenia Collective.

 O finalistoch rozhodla medzinárodná komisia v zložení Rainer Fuchs (mumok, Viedeň), Michal Novotný (FUTURA, Praha), Kiki Petratou (Joey Ramone Gallery, Rotterdam) a Lora Sariaslan (University of Amsterdam). Porotkyňa Dorota Kenderová (Východoslovenská galéria, Košice) sa rozhodla na svoju funkciu rezignovať a na rozhodovaní o finálovej štvorici sa nepodieľala: „Moja prítomnosť v komisii by vzhľadom k priebehu a výsledkom zasadnutia mohla byť vnímaná ako konflikt záujmov.“

 Komisia sa zhodla na tom, že „tvorba vybraných umelkýň a umelcov reprezentuje mnohorakosť súčasných umeleckých prístupov, ktoré siahajú od neo-konceptuálnych stratégií a sociálne angažovaných diel až k novému kritickému vymedzeniu sa voči moderným a neoavantgardným paradigmám. Tieto pozície dokazuje v tvorbe vybraných finalistov vysoká úroveň umeleckej kvality a súčasnosť výpovede.“ –Rainer Fuchs (predseda komisie)

 Lucie Mičíková (1986, Tábor) sa venuje projektom realizovaným v kresbe, maľbe a site-specific inštaláciách. Tematizuje efemérne a krehké štruktúry, ktorými spochybňuje myšlienky celistvosti a trvácnosti. Dočasnosť a premenlivosť reflektuje pomocou performatívnych postupov, niekedy v spolupráci s architektmi, sociológmi a pod. Jej umelecké myslenie vychádza z metafory a vlastných interpretácií dynamickej a komplexnej reality.

Adam Novota (1984, Bratislava) kriticky uvažuje o inštitucionalizovaní umenia s vedomým presahom aj do oblastí politiky a sociológie. V intermediálnych inštaláciách, videách, akciách a performanciách prekračuje tradičné kategórie umenia a média. Prostredníctvom hybridných umeleckých stratégií skúma psychické procesy mentálnej aj politickej manipulácie a dokáže do svojich diel efektívne angažovať verejnosť.

Emília Rigová (1980, Trnava) sa vo vizuálne špecifických inštaláciách, performance a grafických dielach kriticky a angažovane zaoberá sociálnymi stereotypmi a politikou tela a rodu. S pochopením si všíma sociálne a etnické skupiny, ktoré boli v minulosti marginalizované a vymazávané z kolektívnej pamäti, venuje sa najmä prítomnosti a konštrukcii rómskej identity.

Boris Sirka (1981, Snina) sa prezentuje maľbami, objektmi, site-specific inštaláciami, ale aj video- a zvukovými dielami. Tradičné a hypermoderné, klasické a experimentálne preňho nutne nepredstavujú antagonistické pojmy, ale skôr dialektické nástroje, ktorými sa pokúša stvoriť nového ducha umenia. Zaujíma ho fenomén mesta a vplyv urbánneho prostredia na život jednotlivca.

Komisia dodáva, že „rodová rovnosť predstavovala dôležitý aspekt výberového procesu, rovnako aj snaha o inkluzívnosť rôznorodosti na umeleckej scéne.“ –Michal Novotný, člen komisie

Finalisti si budú môcť pripraviť svoju autorskú prezentáciu do konca septembra, pod kurátorským vedením a s možnosťou konzultácií. Otvorenie výstavy, na ktorej sa predstavia novými alebo už jestvujúcimi dielami sa bude konať 4. októbra. Výstava, ktorej kurátorkou je Lucia Gregorová Stach, sa uskutoční v priestoroch bývalého obchodného domu Dunaj na námestí SNP 30 (3. poschodie) v Bratislave. Laureáta ceny vyberie porota na ďalšom stretnutí 25. októbra. Počas svojho jesenného pobytu v Bratislava sa členovia komisie bližšie zoznámia s tvorbou finalistov, budú prevedení ich ateliérmi a motivovaní k spoločným diskusiám s autormi. Víťaz získa finančnú odmenu v hodnote 3000 Eur, dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku a samostatnú výstavu po návrate.

Cieľom organizátora je skvalitňovať povedomie o cene a v podobe spolupráce s novým partnerom Collective vylepšovať jej podmienky. „Kľúčová je programová podpora a export tvorby finalistov do zahraničia, napríklad aj formou samostatnej prezentácie laureáta v zahraničí, ktorá je jedným z predmetov aktuálnych rokovaní s novým spoluorganizátorom.“ hovorí Lucia Gavulová z pozície novej riaditeľky organizátora ceny Nadácie – Centra súčasného umenia.

Predsedom medzinárodnej komisie, ktorá sa v Bratislave stretla minulý týždeň, bol Rainer Fuchs (AT), šéfkurátor a zástupca riaditeľky Múzea moderného umenia vo Viedni (mumok). Fuchs prednáša na Akademie der bildende Künste vo Viedni, venuje sa rakúskemu a medzinárodnému modernému a súčasnému umeniu v kontexte kultúrnej antropológie. Lora Sariaslan (TR/ NL) je kunsthistorička a kurátorka, ktorá študovala v Amsterdame. Pôsobila v Dallas Museum of Art v USA, v súčasnosti prednáša na Universitet van Amsterdam. Ako nezávislá kurátorka pripravila mnoho medzinárodných projektov. Michal Novotný (CZ) je kurátor, kritik a riaditeľ Centra pre súčasné umenie FUTURA v Prahe. V roku 2016 sa stal laureátom Ceny Věry Jirousové v kategórii etabovaných kritikov výtvarného umenia a podľa portálu artsy.net patrí k dvom desiatkam najvplyvnejších kurátorov súčasnej svetovej umeleckej prevádzky. Kiki Petratou (GR/NL) je umelkyňou, kurátorkou a galeristkou pôsobiacou v Rotterdame. Od roku 2012 vedia vlastnú galériu Joey Ramone, ktorá sa venuje prezentácii tvorby začínajúcich umelcov. Dorota Kenderová (SK), ktorá na post porotkyne rezignovala, pôsobí ako riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach a umelkyňa. V Bratislave založila a dlhé roky vedie progresívnu galériu HIT.

Finalisti:

Lucie Mičíková (1986, Tábor) študovala v rokoch 2015 až 2016 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Prahe, v rokoch 2006 až 2016 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Titul Mgr. Art získala v Ateliéri „IN“ Ilony Németh na Katedre intermédií. Zúčastnila sa rezidenčných pobytov v Taliansku, Nemecku, Maďarsku, Rakúsku, má za sebou mnoho medzinárodných skupinových výstav. Z posledných samostatných prezentácií spomeňme Waveplane v Altan Klamovka v Prahe (2018) alebo Silver Wave v The Regional Art Gallery v Liberci (2017; spolu s Martinom Zvěřinom a Veronikou Přikrylovou). Žije v Prahe. https://www.luciemicikova.com/

 Adam Novota (1984, Bratislava) študoval na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2012 – 2014), absolvoval u pedagóga KissPál Szabolcsa. Titul bakalár získal u Doc. Anny Daučíkovej, akad. soch. V minulom roku samostatne vystavoval na výstave Sedem miliárd Robinsonov na ostrove Zem v Studio IN:OUT v bratislavskej Novej Cvernovke, skupinovo napríklad v rámci projektu Start and Finish: Uvažovanie o kultúre založenej na projektoch v bratislavskej galérii tranzit. http://www.adamnovota.sk/

Emília Rigová (1980, Trnava) absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici, doktorandský titul získala u doc. Juraja Saparu, akad. soch. Zúčastnila sa rezidenčných pobytov v MuseumQuartier vo Viedni, v Czarna Gora v Poľsku či na Visegrad Artist Residency Program v Budapešti. Vystavovala na skupinových výstavách v Kai Dikas Gallery v Berlíne, v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, či v Moravské galerii v Brne. Zo samostatných výstav uplynulého obdobia spomeňme Lost Identity v Q21 vo Viedni (2018), (out of) the deadlock v Gallery8 v Budapešti alebo Archetyp Pra Bari v Českom centre v Prahe (obe 2016.) Žije v Banskej Bystrici. http://emiliarigova.com/

Boris Sirka (1981, Snina) študoval v rokoch 2000 až 2006 Fakultu umení Technickej Univerzity v Košiciach, na Katedre výtvarných umení a intermédií, v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby u prof. Rudolfa Sikoru a Zbyňka Prokopa, v roku 2003 sa zúčastnil stáže na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Samostatne vystavoval v Prahe, Žiline, Valašskom Meziříčí, Košiciach a v Bratislave. Z posledných skupinových prezentácií spomeňme Ko-shicke metro v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa (2018), Príbehy (o) smrti v Nitrianskej galérii alebo NO GO NO REPLY v Kunsthalle Košice (obe 2017). Zúčastnil sa rezidenčných pobytov vo Vroclavi a Tokiu (KAIR – Kosice Artist In Residence, v rokoch 2016 a 2014). http://www.borissirka.com/

Vyhlásenie Ceny 2018

 

Nadácia – Centrum súčasného umenia v spolupráci s privátnou platformou na podporu umenia Collective vyhlasujú 23. ročník súťaže o Cenu Oskára Čepana pre mladých umelcov do veku 40 rokov. Cena je na Slovensku unikátna vyše dvadsaťročnou tradíciou, kontinuitou a medzinárodným presahom. Pre umelcov je príležitosťou pre zviditeľnenie sa, profesionálny rast, rozvoj svojich schopností a talentu.

Cenu organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia (ďalej NCSU). Tento rok dochádza v rámci jej organizácie k zásadnej zmene v podobe nadviazania spolupráce a strategického partnerstva s privátnou platformou pre podporu slovenského vizuálneho umenia Collective (www.collect-ive.com), založenou v roku 2017 dlhoročnými zberateľmi umenia – podnikateľkou a filantropkou Silviou Kušnírovou a investorom Petrom Lukešom. Popri galerijnej a filantropickej činnosti sa Collective sústreďuje na cielené dotovanie a podporu súčasných slovenských umelcov, so zámerom ich presadenia na medzinárodnej scéne.

 Spolupráca s Collective prináša personálne zmeny v rámci organizácie Ceny a vedenia Nadácie – Centrum súčasného umenia, ktoré po Christianovi Potironovi preberie k 1. júlu Lucia Gavulová. Novou koordinátorkou Ceny je Lucia Miklošková, kurátorkou výstavy finalistov Lucia Gregorová Stach, autorom vizuálnej komunikácie a architektom výstavy Peter Liška. Najvyšším orgánom  Nadácie – Centrum súčasného umenia ostáva nezávislá správna rada.  

Lucia Gavulová z pozície novej riaditeľky NCSU hovorí, že základnými cieľmi, ku ktorých naplneniu by nové partnerstvo malo viesť, sú primárne zlepšenie podmienok organizácie Ceny, upevňovanie jej pozície a celkového renomé v budúcnosti a cielená podpora finalistov a víťaza. „Kľúčová je programová podpora a export ich tvorby do zahraničia.“

Hlavným výstupom Ceny Oskára Čepana je výstava finalistov, ktorá sa tento rok bude konať v priestoroch bývalého obchodného domu Dunaj na námestí SNP 30 (3. poschodie) v Bratislave. Otvorená bude 4. októbra 2018. Víťaz bude vyhlásený v priebehu trvania výstavy (do 27. októbra). Získa finančnú odmenu v hodnote 3000 Eur, dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku a samostatnú výstavu po návrate.

 Umelci a umelkyne môžu tento rok vystaviť aj staršiu prácu alebo dielo, na ktorom dlhšie pracujú. V rámci nového časového harmonogramu projektu bude výzva na prihlasovanie pre rok 2019 zverejnená už v októbri 2018. Zmeny prebehnú aj na úrovni každoročného pohybu ceny v rámci trajektórie miest Bratislava – Žilina – Košice. Stály priestor v Bratislave je predmetom rokovaní, v Žiline a v Košiciach bude dvojmesačná výstava finalistov  organizovaná v spolupráci s Novou synagógou a Východoslovenskou galériou. Laureát Ceny získa ako súčasť odmeny kontrakt na usporiadanie samostatnej výstavy v rovnakej inštitúcii, kde sa bude konať aktuálny ročník. Do výstavného plánu inštitúcie bude zaradená na ďalší rok.

 

Zmeny sa prejavili aj v štatúte Ceny Oskára Čepana. Vyzývame preto prihlasujúcich sa umelcov, aby si ho predtým, než sa do súťaže prihlásia, pozorne prečítali.

 

O tom, kto z prihlásených postúpi do finále a o laureátovi Ceny, rozhodne porota v tomto zložení:

Rainer Fuchs (AT) – historik umenia a kurátor, zástupca riaditeľa a šéfkurátor v Múzeu moderného umenia vo Viedni (mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien);

Dorota Kenderová (SK) – umelkyňa, riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach;

Michal Novotný (CZ) – teoretik umenia, kurátor, riaditeľ Centra pre súčasné umenie FUTURA v Prahe;

Kiki Petratou (GR/NL) – umelkyňa a galeristka Joey Ramone Gallery, Rotterdam;

Lora Sariaslan (TR/NL) – historička umenia a kurátorka, University of Amsterdam.

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ:

Kritériá výberu

Porota vyberie štyroch finalistov na základe:

portfólia prác za posledné obdobie

autorského stanoviska

životopisu / CV

Kde a ako sa prihlásiť: 

www.works.io/organizations/cena-oskara-cepana/cena-oskara-cepana-2018

Najskôr si prihlasujúci zdarma vytvorí profil v portáli works.io alebo, ak už je registrovaný, svoj profil aktualizuje. Potom sa vráti na stránku a podá svoju prihlášku.

Portfólio:

ukážka prác za posledné obdobie (maximálny počet prác je 20, minimálny 3)

popisky k obrázkom sa vyžaduje uvádzať v slovenčine aj v angličtine

video práce via Youtube/Vimeo

jednotlivé práce je potrebné nahrávať samostatne, ako works

ku každej práci je možné nahrať maximálne 3 obrázky (slides)

vytváranie sérií (series) nie je potrebné

Autorské stanovisko:

autorský komentár k tvorbe (vyžaduje sa v slovenskom aj v anglickom jazyku)

Životopis / CV:

rok narodenia / štúdium / samostatné výstavy  / ocenenia / rezidencie / realizácie (vyžaduje sa v v slovenskom aj anglickom jazyku)

 

Prihlásený profil a portfólio je možné priebežne upravovať a dopĺňať až do termínu uzavretia prihlášok. UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 1. júl 2018, 23:59 CET.

 

V prípade potreby konzultácie kontaktujte:

mail: info@oskarcepan.sk

Lucia Miklošková (koordinátorka COČ) – telefón: +421 917 375 106

Viac informácií na: www.oskarcepan.sk, www.ncsu.sk

 

Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia.

Spoluorganizátor: Collective

Generálny partner: J&T Banka

Hosťujúci partner: CTP Invest SK

Partneri: Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards, works.io, Ambiente Serviced Apartments s.r.o.

Štatút

Podmienky udeľovania Ceny:

 1. Súťaž je určená mladým umelcom žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky. Slovenské štátne občianstvo nie je podmienkou.
 2. Vek uchádzača nesmie do 31. decembra kalendárneho roku prekročiť hranicu 40 rokov. Ocenenie je primárne určené mladým umelcom, pre ktorých môže cena znamenať zásadný posun v ich umeleckom pôsobení.
 3. Cena nie je určená študentom. Uchádzač musí mať ukončené štúdium do 31. decembra prechádzajúceho roku a mať zrealizované aspoň 3 výstavy vlastnej tvorby. Prebiehajúce štúdium v doktorandskom stupni však nie je prekážkou.
 4. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného vizuálneho umenia.
 5. Do súťaže sa môžu autori a autorky prihlásiť sami prostredníctvom portálu works.io. Prihláška musí obsahovať všetky povinné prílohy: portfólio s dostatočnou dokumentáciou tvorby (min. 3 rôzne diela, maximálne 20), zoznamom verejných prezentácii tvorby (výstavy), autorským stanoviskom a profesijným životopisom. Porota má právo vyžiadať si od autorov a autoriek dodatočne ďalšiu dokumentáciu. Prihláška musí byť podaná do dňa, ktorý je uvedený v oficiálnej výzve a tlačovej správe. Vo výnimočných prípadoch je možné spôsob podania prihlášky konzultovať s organizátormi.
 6. Cena sa vyhlasuje každoročne. O udelení Ceny Oskára Čepana rozhoduje nezávislá medzinárodná odborná porota zložená z relevantných teoretikov, kurátorov, pedagógov a umelcov pôsobiacich v oblasti súčasného vizuálneho umenia. Porotu menuje Nadácia – Centrum súčasného umenia. V záujme sledovania kontinuity sú členovia poroty menovaní na obdobie dvoch rokov. Počet členov komisie sa pohybuje v rozpätí od 5 do 7. Nadácia – Centrum súčasného umenia neovplyvňuje rozhodovanie poroty, ani sa nezúčastňuje hlasovania. Definitívne zloženie poroty Ceny Oskára Čepana je zverejnené na webovej stránke súťaže.
 7. Po uzavretí prihlášok do súťaže prebehne prvé zasadanie komisie, na ktorom komisia hlasovaním vyberie 4 finalistov. Vybraní finalisti budú organizátormi kontaktovaní najneskôr do týždňa od rozhodnutia komisie. Mená finalistov budú zverejnené na webovej stránke súťaže a prostredníctvom tlačovej správy, ktorá bude rozoslaná do médií.
 8. Finalisti získavajú možnosť prezentovať svoje diela na spoločnej výstave s finančným príspevkom odsúhlaseným a aktualizovaným pre ten ktorý rok (od 1000 Eur), preplatenými cestovnými nákladmi a zabezpečením ubytovania v prípade, že finalista nepochádza z mesta, v ktorom prebieha výstava aktuálneho ročníka. Nadácia – Centrum súčasného umenia poskytne kurátora / kurátorku pre spoločnú výstavu finalistov v adekvátnom výstavnom priestore. Na výstave budú akceptované nové diela a v roku 2018 aj diela, na ktorých finalista dlhšie pracuje, alebo nové diela v kombinácii so starším dielom. Miesto konania a trvanie výstavy oznámi Nadácia – Centrum súčasného umenia vo Výzve COČ aktuálneho ročníka. Autori a autorky sú si vedomí, že ak sa stanú finalistami súťaže, zaväzujú sa k účasti na príprave výstavy a na sprievodných aktivitách, smerujúcich k prezentácii a informovanosti odbornej aj širokej verejnosti o priebehu celého projektu (napr. komentovaných prehliadkach, worshopoch, diskusiách a podobne). Napokon sa zaväzujú zúčastniť slávnostného ceremoniálu.
 9. Porota na svojom druhom zasadnutí, ktoré sa bude konať v priebehu výstavy finalistov COČ, rozhodne o laureátovi Ceny v príslušnom roku. Zverejnenie laureáta Ceny sa uskutoční na slávnostnom ceremoniáli. Nadácia – Centrum súčasného umenia vydá pri tejto príležitosti tlačovú správu a udalosť mediálne spropaguje. Nadácia – Centrum súčasného umenia si vyhradzuje právo Cenu neudeliť v prípade nerešpektovania tohto štatútu.
 10. Laureát Ceny Oskára Čepana získava finančnú odmenu 3000 EUR a dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited (RU) v New Yorku (marec – apríl). V rokovaní je aj samostatná výstava víťaza v relevantnej galerijnej inštitúcii v New Yorku. V rámci rezidencie bude mať zabezpečený finančný príspevok na stravu (2000 USD), letenky a letiskové poplatky, prepravu z/do letiska, zdieľané pracovné priestory a samostatné ubytovanie v zdieľanom byte. RU neponúka klasický priestor na tvorbu v ateliéri, pretože hlavným účelom pobytu je networking a profesionálny rozvoj umelca. RU ponúka prezentácie pred významnými galeristami a kurátormi, organizuje terénne návštevy po ateliéroch a súkromných galériách a víťazovi pomáha spoznať Newyorskú kultúrnu scénu. Na záver pobytu je od umelca očakávaná verejná prezentácia jeho práce.
 11. Prostredníctvom rezidencie získava laureát cenné zahraničné kontakty. Preto, aby mohol naplno využívať tieto možnosti, musí mať aspoň základnú znalosť angličtiny.
 12. Laureát získava možnosť zorganizovania samostatnej prezentácie jeho tvorby (formou výstavy, publikácie), ktorá by sa mala konať po návrate z rezidenčného pobytu a maximálne dva roky odo dňa vyhlásenia výsledkov.
 13. Prihlásenie umeleckých dvojíc, zoskupení alebo kolektívov je akceptované. Vzhľadom na limitované finančné prostriedky a priestory partnera však môže rezidenciu v NYC absolvovať iba jeden z členov, ktorého si dvojica alebo zoskupenie samostatne určí.
 14. O cenu sa autori a autorky môžu uchádzať opakovane, ale udelenie ceny je jednorazové. Takže prihlásiť opakovane sa nemôžu len víťazi predchádzajúcich ročníkov COČ, alebo inej ceny zo siete YVAA – Young Visual Artists Awards.

O Cene Oskára Čepana

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia. Ocenenie realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia a od 2016 v spolupráci s Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Foundation for Civil Society (USA), ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého. Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy, kam patria Cena Jindřicha Chalupeckého (CZ), Cena Radoslava Putara (HR), Cena Dimitrija Bašičevića Mangelosa (RS), Denes Award (MKD), Artist of Tomorrow Award (KS), Zvono Award (BIH), The OHO Group Award (SLO), Ardhje Award (ALB), Baza Award (BG) a Milčik Award (ME).

 

Kto bol Oskár Čepan

Oskár Čepan (1925–1992) patrí medzi najväčšie osobnosti slovenskej vedy a kultúry dvadsiateho storočia. Bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, výtvarníkom, archeológom a paleontológom. To, že sme si to doteraz nevšimli, nemá iný dôvod ako našu vlastnú nevšímavosť k skutočným osobnostiam. (…) Z tohto hľadiska je pomenovanie ceny pre mladého výtvarníka menom Oskára Čepana výnimočným činom výtvarného spoločenstva. Čepan v sebe spája odvahu, étos, presvedčenie, intuíciu a schopnosť revidovať ustálené názory. Sú to vlastnosti ojedinelé, hodné mladých nositeľov Ceny Oskára Čepana a jej trvalého kultivovania.

Peter Zajac, júl 2014

Laureáti / finalisti 1996–2017

Cena Oskára Čepana (2001–2017)

2017 Katarína HruškováAPART collectiveNik TimkováZuzana Žabková
2016 Julia Gryboś a Barbora Zentková / Lucia Luptáková, Daniela Krajčová, Juraj Gábor
2015 Radek Brousil & Ján Zelinka / František Demeter, Viktor Fuček
2014 Jana Kapelová / Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Matěj Smetana
2013 Radovan Čerevka / Erik Sikora, Martin Vongrej, Zuzana Žabková
2012 Mira Gáberová / Tomáš Džadoň, Oto Hudec, Matej Vakula
2011 Tomáš Rafa / Kassaboys, Katarína Poliačiková, Ján Šipöcz
2010 Petra Feriancová / Štefan Papčo, Jaroslav Varga, Pavla Sceranková
2009 András Cséfalvay / Tomáš Džadoň, Viktor Frešo, Jarmila Džuppová
2008 Svätopluk Mikyta / Petra Feriancová, Ján Šicko, Jaroslav Varga
2007 Lucia Nimcová / Erik Binder, Patrik Illo, Filip Jurkovič
2006 Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová / Stano Masár, Ildikó Pálová, Lucia Dovičáková
2005 Ján Vasilko / Radovan Čerevka, Radim Labuda, Ingrid Višňovská
2004 Michal Moravčík / Tomáš Agat Blonski, Jaroslav Kyša, Peter Maukš Voda
2003 Mário Chromý / Martin Kollár, Svätopluk Mikyta, Boris Sirka
2002 Pavlína Fichta Čierna / Juraj Dudáš, Stano Masár, Maroš Rovňák
2001 Marko Blažo / Erik Binder, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský

Cena mladého výtvarníka roka Tonal (1999–2000)

2000 Vanesa Hardi / Marianna Čunderlíková, Marek Kvetán, Bohuš Kubinský
1999 Emöke Vargová / Marko Blažo, Róbert Kočan, Dorota Sadovská

Mladý slovenský výtvarník roka (1996–1998)

1998 Ilona Németh / Dorota Sadovská, Emöke Vargová, Marek Kvetán
1997 Anton Čierny / Peter Ondrušek, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský
1996 Patrik Kovačovský / Bohuš Kubínsky, Dušan Zahoranský, Adriana Korkošová

Nadácia – Centrum súčasného umenia

Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia – nezisková kultúrna organizácia, ktorá sa venuje podpore súčasného vizuálneho umenia, stimuluje proces jeho tvorby a jej prezentácie. Robí tak prostredníctvom výstavných, grantových, vzdelávacích a dokumentačných aktivít, organizuje Cenu Oskára Čepana, v minulosti organizovala festival vizuálneho umenia BLAF – Bratislava Art Festival, aukcie súčasného slovenského umenia s podporou Sotheby’s Austria, výstavnú dramaturgiu OPEN Gallery, grantové výzvy, programy v oblasti vzdelávacej pedagogiky a i. Ako nezisková organizácia tak prispieva k posilňovaniu kultúrneho sektora na Slovensku. Sídli v Bratislave.

Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia. Ocenenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organizačný tím

Lucia Gavulová – riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia (k 1.júlu 2018)

Lucia Miklošková – koordinátorka Ceny Oskára Čepana

Lucia Gregorová Stach – kurátorka výstavy finalistov Ceny Oskára Čepana

Peter Liška – autor vizuálnej komunikácie a architekt výstavy

Kontakt

info@oskarcepan.sk

Archív

Cena Oskára Čepana 2015
Cena Oskára Čepana 2014

Ďakujeme za podoru našim partnerom

Spoluorganizátor:
Collective

Podporené z verejných zdrojov:
Fond na podporu umenia

Generálny partner:
J&T Banka

Hosťujúci partner:
CTP Invest SK

Partneri:
Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards, works.io

 


 

Kritik – Cena ASK?

 

Akadémia Súčasnej Kultúry (=ASK?) je nová iniciatíva, ktorá sa viaže na skúsenosti N-CSU z organizovania Ceny Oskára Čepana. N-CSU dlhodobo pociťuje nedocenenie práce kritikov na Slovensku a nezáujem o kritické písanie u mladých ľudí, ktorí by, mimo iné, reflektovali aj tvorbu finalistov COČ.

Cena ASK? je prvé ocenenie pre mladých kritikov na Slovensku. Našim záujmom je motivovať a podporiť mladých teoretikov umenia a žurnalistov v písaní o súčasnej umeleckej tvorbe na Slovensku a tým pádom ho zviditeľniť. Cieľom je vychovať novú generáciu umeleckých kritikov, ktorí budú „rásť“ súčasne s finalistami COČ.

Laureátom 1. ročníka Ceny ASK? sa stal Omar Mirza.

 

Podmienky ocenenia:

– do Ceny ASK? sa môžu prihlásiť mladí kritici súčasného umenia do 40 rokov (v deň vyhlásenia laureáta max. 39 rokov) bez ohľadu na ich obor vzdelania.

– kandidáti prihlasujú texty v slovenskom jazyku v rozmedzí 3000 – 6000 znakov, ktoré boli publikované počas minulého roka vtedy autor uvedie meno editora, kde/kedy bol text publikovaný a dodá autorizáciu potrebnú na opätovné uverejnenie textu, prípadne ešte nepublikované texty.

– každý kandidát prihlasuje iba jeden text.

– porota nebude hodnotiť len samotný text, ale aj potenciál autora stať sa budúcim kritikom umenia, preto kandidáti prikladajú aj svoj životopis.

– prihlásené texty musia reflektovať aktuálne témy slovenskej umeleckej obce, výstavy realizované na Slovensku za posledný rok, prípadne sa venovať tvorbe finalistov COČ 2017.

– texty v elektronickej podobe (vo formáte doc., docx., či odt.) spolu s životopisom a briografiou prihlasujte na info@oskarcepan.sk do 23. 11. 2017, v predmete emailu, prosím, uveďte „Cena ASK? 2017„.

Porota:

Michal Novotný (ČR) je kurátor, kritik a publicista so stálym zázemím v Prahe, kde pôsobí ako riaditeľ a kurátor Centra pre súčasné umenie FUTURA. Online platforma Artsy ho menovala za jedného z 20 najvplyvnejších mladých kurátorov sveta. V roku 2016 sa stal laureátom Ceny Věry Jirousové odovzdávanej mladým začínajúcim a etablovaným kritikom výtvarného umenia.

Michal Murin (SR) je umelec a pedagóg. Popri umeleckej tvorbe sa venuje aj teoretickej a publicistickej reflexii vybraných okruhov súčasného výtvarného umenia (performancia, umenie akcie, umenie zvuku, nové média, digitálne média, intermédia a pod.), ktoré publikuje doma aj v zahraničí. Pôsobí ako zástupca šéfredaktorky časopisu Profil súčasného výtvarného umenia od roku 1992.

Jana Németh (SR) začínala ako reportérka v rádiu Devín, v rokoch 2010 až 2014 bola kultúrnou redaktorkou denníka SME. V Denníku N píše od januára 2015 najmä o umení, dizajne a architektúre.

Odmena:

Ocenenie bude odovzdané prvý krát tento rok, 14.12.2017 v Novej Cvernovke v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritik – Blog

Dávid Gabera / Paralelné príbehy: retrospektíva Júliusa Kollera

Ján Kralovič / (O)živené zátišie

Michaela Brandejská / Cena Oskára Čepana 2017

Michal Stolárik / Niekoľko poznámok k cene Maľba 2017

Omar Mirza / Vyrovnávanie sa s pamäťou

Róbert Hiľovský / Víťazom sa stáva vzbura

Šárka Rösnerová / VÝSTAVA FINALISTOV OSKÁRA ČEPANA 2017

Výstava laureátov


Výstava laureátov COČ 2015 a 2016 v Novej Cvernovke do 29.12.2017.


__
 
Laureátky COČ 2016: Barbora Zentková a Julia Gryboś
Počujem hlasy desiatok ľudí. Príbehy o hodine matematiky. O tom, čo trápne zas spravil neobľúbený spolužiak, kedy sa ide na lyžiarsky, kto sa na treťom poschodí včera zase opil. Vidím dlhú radu mladých ľudí s tvárami plnými pupienkov. Berú do rúk tácky, posúvajúc sa  k výdajnému pultu prezúvkami šúchajú o linoleum. Použité lístky na obed odpočívajú v bledomodrom plastovom košíku, záclony povievajú pred otvoreným oknami. Hliníkové príbory štrkocú o taniere pri naberaní tarhone, podozrievavo krájajú pečienku na smotane. Lakte sú opreté o umakartové dosky stolov. Hlasy sa miesia so zvukom zasúvania stoličiek, v pozadí počuť tiché bublanie variacej sa vody.

Výstava Dávka zdieľanej pachuti Barbory Zentkovej a Julie Gryboś v jedálni Novej Cvernovky však nie je až tak celkom o jedle. Nie je ani o nostalgii za kolektívnymi jedálňami či kultúrou stredoškolských internátov. V širších kontextoch ale uvažuje o dynamike, ktorú  majú tieto miesta života a zdieľania spoločné – pomalý a priebežný rozklad. Rozklad prirodzený v zmysle degradácie materiálu, ale aj rozklad spôsobený ľudským zásahom. Malými i veľkými históriami, zmenami režimu, prejdením budovy pod iných majiteľov, premeny jedálne na dočasný výstavný priestor. Zentková a Gryboś, vychádzajúc zo špecifického prostredia internátnej jedálne, sa pýtajú po najširších kontextoch produkcie statkov. Prečo, ako a koľko potravín, budov, strojov, nábytku, myšlienok, hodnôt, názorov, identít či spoločenstiev produkujeme, ako sa k nim vzťahujeme, ako ich používame a konzumujeme, ako ich necháme zanikať, prípadne ako sami zanikajú. Ako sa ich snažíme vytvoriť, ovplyvniť, ovládnuť, vlastniť. Akú stopu za sebou zanechávame; ako jednotlivci aj ako spoločnosť.

Pre účely výstavy preto Julia a Barbora priestor jedálne nanovo zabývali – stoličkami, stolmi, závesmi a zvukovou inštaláciou. Všetky tieto propriety sú však vychýlené, odklonené od svojich praktických funkcií. Opúšťajú modernistickú ideu trvácnosti, a i keď, podobne ako ich praktické predobrazy, chcú byť vizuálne príťažlivé, nemlčia o svojom pôvode. Nezakrývajú svoju nefunkčnosť, ale naopak na ňu poukazujú. Nie sú čírym inventárom, ktorý raz bude vymenený za lepší, modernejší, praktickejší. Sú stelesnením konštantného zlyhávania týchto predstáv.

Závesy preto netvoria prirodzenú transparentnú kulisu žitého miesta, ale separujú nás od vonkajšej reality; vytvárajú kompaktný vnútorný priestor, scénografiu rozkladu. Na stoličky v ňom nie je možné sa posadiť, na stoloch si nemôžme pokrájať pečienku na smotane. Objekty sú vytvorené z jedlého škrobu, neistota tkvejúca v ich nefunkčnosti tak v priebehu výstavy naberá na sile. Postupne totiž hnijú, a tak sa oproti svojim produktovo – dizajnovým vzorom (ale i oproti krásnym sebe samým pred začatím hnilobných procesov) stávajú akoby zbytočnosťou, estetickým parazitom. Postupná hniloba v nich posilňuje dočasnosť a krehkosť. Rozklad zabudovaný do ich samotného jadra im dáva silu byť kritickým hlasom komentujúcim nekonečný obeh vznikania a zanikania, ktorý má v súčasnej zrýchlenej spoločnosti produkcie a konzumu často tragické konotácie.

Voda vrie. Odpočítava nám čas? Varíme sa všetci vo vlastnej šťave neudržateľnosti?

Je dôležité sa dokola a nahlas pýtať, čo kladieme na oltár trvácnosti a pokroku.

Nad horizontom bielo-okrovej miestnosti visí dávka zdieľanej pachuti.

(Zuzana Jakalová)

Barbora Zentková a Julia Gryboś
Dávka sdílené pachuti (2017)

 
__
Laureát 2015: Radek Brousil
Výstava, kterou máte před sebou je součástí plánované trilogie, navazující na projekt v Glasgow ze září letošního roku s názvem Red Naomi a nadcházející Cool Water ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Co všechny tři výstavy spojuje je kritický výzkum mezi etiketou, ekonomií a ekologií. Brousil zkoumá kulturně zakořeněný zvyk dávání květin a to jak propojuje aspekty  směny a touhy na mnoha současných různých úrovních, globálních, lokálních i osobních, v jeho symbolických, tržních i environmentálních důsledcích.

Brousilova analýza však není sociologická, ale spíše pracuje s metodou dekontextualizace, kdy jsou jednotlivé elementy, formy a symboly vytrženy z původního kontextu v nových formacích zviditelňují vztahy moci.

V první výstavě trilogie se Brousil soustředil na africkou produkci většiny v Evropě dostupných řezaných růží, na katastrofální environmentální důsledky, který tento na vodu náročný průmysl pro lokální oblasti má, ale i na postavení dělníků, sexuální vydírání dělnic, vystavení jejich těl pesticidům, na historii  a často i určitou zaměnitelnost v pohybu lidí a komodit z Afriky na sever do Evropy, to vše propojené odrůdou růže Red Naomi a nepravděpodobnou, ale fascinující historkou o Naomi Campbell.

V Green Fashion se Brousilem vytvářené asambláže ještě více rozvolňují, ale zároveň o to více prolínají. Název odkazuje k další, v přirozenosti velmi nepravděpodobné odrůdě řezaných růží se zeleným okvětím. Zároveň v doslovném smyslu slova míří i na „zelenou módu“ tedy v posledních letech povstalé tendence aby všechno to, co konzumujeme bylo jaksi „přirozené“. A to včetně přirozené nepřikrášlené krásy, kterou má zajistit například dostatečný přísun přírodní, ale samozřejmě balené vody, která je v důsledku další ekologickou katastrofou. Tak jako v symbolu smyslnosti –  rudých okvětních lístcích růže, vyrostlé na otrocké práci v krajině měnící se na poušť, napuštěné pro uchování své “přirozené” krásy během dlouhého transportu dostatečným množství chemikálií a věnované jako mrtvé, ale čerstvě vypadající, se stejně tržním úmyslem, očekáváním oplacení této věnované smyslnosti, i zde Brousil rozehrává jednotlivé symboly na několika různých úrovních. Voda, která je právě primárním základem produkce růží, se stává tímto příslibem krásy z reklamní fotografie, úmyslně využívajícím erotickou nebo spíše až pornografickou kompozici, ale i symbolem této erotičnosti obecně, symbolem vlhké touhy. Další pornografický až ejakulativní moment je přefocením instruktážní fotografie pro vymývání očí, opět symbolů smyslové krásy, zasažených právě například pesticidy. V dalším motivu se k vábně vyplazenému jazyku z otevřených úst naklání ostrý trn. Vyznění je tak vždy minimálně dvouznačné, v líbivých, perfektně technicky zpracovaných motivech je vždy určitá kontradikce, která v neustálém vyplývání a vplývání zdůrazňuje snad až “krvavé” pozadí rudých i zelených růží. Fotografie nejsou digitální ani papírové, ale mají formu trojdimenzionálních textilních objektů doplněných o látky z české produkce a českého designu avšak primárně určené pro Africký trh. Její květinový motiv poté vytváří i kompozici jakéhosi závěsného obrazu, i toho však jaksi nafouknutého, vystlaného, doplněného o fotografii z textilních květin a umělých nehtů jakési výlohy. Právě tato polštářovost, měkkost, vybízející až k obětí, ještě dále problematizuje nastavenou ekonomii empatie a emocí. Další motiv, objevující se již na glasgowské výstavě, růže zkamenělé v karlovarském vřídle, tedy opět pomocí vody, symbolu života, umrtvené, ale zároveň uchované pro věčnost, a však zároveň vždy již falešné, jelikož se od začátku jedná o růže papírové, jsou pokryty průhlednou plastovou folií, jaksi připomínající pokrývku mrtvých těl, ale zároveň jakousi blánu, chránící membránu. Ta je poté potištěna anglickou říkankou, odrhovačkou, jednoduchého rytmu vždy začínajícího veršem “roses are red,” navíc v různých po internetu se šířících variacích. Právě určitá archaičnost této veršovánky, i když často rozbíjená současnými technologickými motivy, jaksi napovídá, že je možné, že emoce vlastně ani nikdy úplně přirozené nebyly. Brousilův postoj tak není jen odmítavě kritický, spíše se snaží přemýšlet jakým způsobem by určité emoční kontradikce jako je současné dojetí i vědomí si jeho falešnosti, mohli znamenat určitou cestu ven ze systému, jehož jedinou “opravdovou” kvalitou je měřitelný zisk.

(Michal Novotný)
 

Radek Brousil
Greenfashion (2017)
Kurátor: Michal Novotný
Typo: Martin Groch

 
__
Výstavu pripravila Nadácia – centrum súčasného umenia. Výstavu z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia a Mesto Bratislava I Ars Bratislavensis.